Crossref Citations

1. Analysis of China’s Regional Economic Environmental Performance: A Non-radial Multi-objective DEA Approach
Tao Ding, Zhixiang Zhou, Qianzhi Dai, Liang Liang
Computational Economics  year: 2019  
doi: 10.1007/s10614-019-09884-0